Privacy

AV Mekaniek BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Brecht Verschueren op het e-mailadres brecht@avmekaniek.be

 

Verwerkingsdoeleinden

 

AV Mekaniek BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden 

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met AV Mekaniek BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van AV Mekaniek BVBA.

AV Mekaniek BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens verwerkt door klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: brecht@avmekaniek.be;

 

Direct marketing 

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Klacht

 

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

 

Per brief: stuur je vraag per brief naar AV Mekaniek, Langendam 29 A1, 9940 Sleidinge

Per e-mail: stuur je vraag naar info@avmekaniek.be

Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

 

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.